معرفی مقدماتی IP Addressing

کامپیوترهای داخل یک شبکه برای آنکه بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند نیاز به دو جز اصلی زیر خواهند داشت:

 Physical Address

Logical Address

 اولین مشخصه هر دو آدرس فوق خاصیت (Unique) و یکتا بودن آنان می باشد، به نحوی که هر کامپیوتر در شبکه می بایست دارای آدرس های یکتا و مختص به خود باشد، آدرسی که کارخانه سازنده کارت شبکه بر روی آن قرار می دهد و کاملاً uniqueمی باشد اصطلاحاً Mac Addressو یا همان Physical Addressنامیده می شود.

 این آدرس به فرمت ۱۲ digit hexadecimal number)) می باشد و نمونه ایی از آن را در زیر مشاهده می نماید:

 ۱۹‐FF‐۸۷‐۱B‐۲۳‐۷۵

  برای دسترسی و مشاهده به Mac Addressیک کارت شبکه می توانید از دستور زیر استفاده نماید:

IPCONFIG /all

  معرفی Logical Address:

ولی در کنار Mac Addressکامپیوترهای داخل یک شبکه و بر روی کارت شبکه مختص به خودشان دارای آدرس دیگری نیز می باشند، این آدرس که بر مبنای سیستم آدرس دهی TCP/IPمی باشد اصطلاحاً Logical Addressو یا Protocol Addressمی باشد، برخلاف MAC Addressآدرس منطقی را مدیر شبکه به کارت شبکه تخصیص می نماید.

 IP Addressدر مبنای دسمیال Decimal)) وجود دارد ولی سیستم برای استفاده آن را به مبنای باینری (Binary) تبدیل می نماید:

  دسیمال: یعنی مبنای ۱۰

باینری: یعنی مبنای ۲

 در حالت عادی و روزمره از اعداد در مبنای ۱۰ (دسیمال) استفاده می گردد و در کامپیوتر از مبنای ۲ یعنی همان باینری استفاده می نمایم، برای شناسایی (کامپیوترها، Network Deviceها و ..(.ازIP Addressاستفاده می گردد، آدرس های مختص به TCP/IPدارای شرایط زیر می باشند:

 از چهار Octets تشکیل شده اند.

هر یک Octetشامل یک بایت می باشد.

هر یک بایت شامل هشت بیت می باشد.

در نتیجه مجموع Octetها شامل ۳۲بیت می باشند.

  فرمت نشان داده شده برای IP Address به صورت زیر می باشد:

W.X.Y.Z

هر کدام از حروف فوق می توانند دارای یک Rangeمشخص و مختص به خودشانباشند که بر همی اساس کلاس بندی های  آنان نیز مشخص می گردد:

 ۰ to 255

  در زیر Range کاملی را که می توانید برای IP Address انتخاب نماید را مشخص نماید:

IP Address Range

۰٫۰٫۰٫۰   To  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵

  در جدول زیر کلاس های مختص به IP Addressهای قابل انتخاب را  مشاهده می نماید:

Class

W

Net ID Octet

Octet Host ID

No Host

Per Network

No Network

A

۱۱۲۶

W

X.Y.Z

۱۲۶

۱۶,۷۷۷,۲۱۴

B

۱۲۸۱۹۱

W.X

Y.Z

۱۶,۳۸۴

۶۵۵۳۴

C

۱۹۲۲۲۳

W.X.Y

Z

۲,۰۹۷,۱۵۲

۲۵۴

 با نگاه به اولین Octet))به IP Addressمی توانید متوجه کلاس آن IP Addressمی شوید:

Class

First Octet

A

۱-۱۲۶

B

۱۲۸-۱۹۱

C

۱۹۲-۲۲۳

Subnet Maskتعیین می کند که کامپیوتر بر روی چه Networkقرار دارد، بر همین اساس Default Subnet Maskرا برای هر کلاس در جدول زیر مشاهده می نماید:

Class

Default Subnet Mask

A

۲۵۵٫۰٫۰٫۰

B

۲۵۵٫۲۵۵٫۰٫۰

C

۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

 مبحث مختص به  IP Addressing بسیار گسترده و دارای موارد آموزشی فراوانی می باشد.

در این درس به صورت بسیار ابتدایی با این مفهوم آشنا شده و در دوره آموزشی مختص به  Network+به طور کامل به بررسی تمامی موارد و شرایط پیرامون این مبحث خواهیم پرداخت.

 نویسنده: استاد شیرخدایی