پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration 70-646

توضیحات دوره

آموزش و پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration

این محصول تخصصی شامل تشریح تئوری دروس و پیاده سازی عملی کلیه مطالب دوره Server 2008R2 و گام دوم شما برای ورود به بازار کاری و شرکت در آزمونهای بین المللی می باشد. با دیدن این فیلم شما به عنوان مدیر شبکه تسلط کافی به مفاهیم پایه و تخصصی از جمله: نصب Active Directory و مباحث مربوطه، پیاده سازی دامین، آشنایی با مفاهیم و قوانین Group Policy و اعمال سیاستهای آن، مدیریت Terminal Service،Backup & Restore و Server Core و آموزش نرم افزارهای تخصصی از قبیل Acronis و غیره آشنا خواهید شد.

مالتی مدیا آموزشی Windows Server 2008 & 2008R2 در ادامه سری محصولات تولیدی گروه آموزشی فرزان از مدرک MCITP می باشد، این بسته آموزشی به صورت کاملاً کاربردی و بر اساس شیوه خاص آموزشی تیم تولید فرزان تهیه شده است، پیش نیاز این دوره آموزشی Windows 7 با کد آزمون بین المللی ۶۸۰-۷۰ می باشد و شما می توانید کتاب فارسی و مالتی مدیا این دوره آموزشی را از سایت www.modir-shabake.com تهیه نمایید. در این محصول تمرکز و توجه مطالب آموزشی بر روی سرفصل هایی است که معمولاً در بازار کاری نیاز بیشتری به آنان می باشد.


فصل اول: آشنایی با سیستم عامل Windows Server 2008R2 درس اول: آشنایی با نگارش های و توانمندی های سخت افزاری Windows Server 2008 & 2008R2 درس دوم: بررسی چگونگی نصب و ارتقا Windows Server 2008R2 درس سوم: آشنایی مقدماتی با محیط Windows Server 2008R2
فصل دوم: آشنایی با دامین، مفاهیم Active Directory، نصب Domain Controller & Additional Domain Controller تحت Server 2008R2 درس اول: آشنایی با مدل شبکه ایی Workgroup درس دوم: آشنایی با مفاهیم پایه ایی در مدل شبکه ایی Domain، معرفی اجزای دامین، بررسی توانایی های دامین درس سوم: آشنایی با واژگان شناسی مفاهیم دامین درس چهارم:معرفی ساختار Active Directory درس پنجم: نصب Active Directory تحت Server 2008 درس ششم: نصب Active Directory تحت Server 2008R2 درس هفتم: بررسی شرایط بعد از نصب Active Directory تحت Server 2008& 2008R2 درس هشتم: نصب Additional DC تحت Server 2008 درس نهم: نصب Additional DC تحت Server 2008R2
فصل سوم: مدیریت object هایUser, Computer, Group تحت Active Directory 2008R2 درس اول:آشنایی با User Account تحت Active Directory 2008R2 (آشنایی با انواع Locally & Domain Logon) درس دوم: معرفی انواع User Account  (Local, Domain, Built in) تحت Active Directory 2008R2 درس سوم: معرفی انواع  روش های Logon به دامین و بررسی SID درس چهارم: بررسی شرایط ایجاد کاربران تحت دامین درس پنجم: مدیریت کاربران تحت دامین درس ششم: آشنایی با گروه ها در Active Directory درس هفتم: بررسی شرایط کارکرد یک کاربر دامین در Real World درس هشتم: معرفی گروه های سیستمی در Active Directory درس نهم: چگونگی ایجاد گروه های دستی در Active Directory درس دهم: آشنایی با Computer Account درس یازدهم: بررسی روش دیگر Join to Domain  کامپیوترهای شبکه
فصل چهارم: مدیریت Profile های کاربران تحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول:آشنایی با Roaming Profile (بخش اول) درس دوم: آشنایی با Roaming Profile (بخش دوم) درس سوم: بررسی User Profile Properties کاربران (قسمت Logon Script) درس چهارم: بررسی User Profile Properties کاربران (قسمت Home Folder)
فصل پنجم: آشنایی با مفاهیم و قوانین و ساختار Group Policy تحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول: آشنایی Group Policy در Server 2008R2 درس دوم: بررسی نحوه Apply شدنGroup Policy درس سوم: بررسی ساختار ها GPO در دامین درس چهارم: بررسی قوانین مربوط به Group Policy
فصل ششم: آشنایی کنسول GPMC و قابلیت مربوط به آن تحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول: معرفی کنسول Group Policy Management Console) GPMC) درس دوم: بررسی قابلیت Filtering درس سوم: پیاده سازی Apply Group Policy درس چهارم: آشنایی با ابزار GP Result درس پنجم: چگونگی تهیه Backup از Group Policy
فصل هفنم: آشنایی با چگونگی نصب برنامه از طریق GPO، و مباحث امنیتی در Group Policy تحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول: معرفی چگونگی استفاده از Scriptها در Group Policy (بخش اول) درس دوم: معرفی چگونگی استفاده از Scriptها در Group Policy (بخش دوم) درس سوم: چگونگی نصب Application ها از طریق Group Policy درس چهارم: سناریو پیاده سازی Software Deployment درس پنجم: آشنایی با قابلیت Fine Grained Password Policy (بخش اول) درس ششم: آشنایی با قابلیت Fine Grained Password Policy (بخش دوم) درس هفتم: آشنایی نرم افزار ۳Party برای استفاده از قابلیت Fine Grained Password Policy درس هشتم: بررسی Account Lockout Policy تحت Active Directory درس نهم: بررسی Policy های Profile در Server 2008R2
فصل هشتم:آشنایی با Dynamic Disk Storage ها در Windows Server 2008R2 درس اول: معرفی انواع RAID های نرم افزاری و سخت افزاری درس دوم: معرفی RAID های نرم افزاری (RAID 1 or Mirror Volume ) درس سوم:  معرفی RAID های نرم افزاری (RAID 5 or Striped with Parity )
فصل نهم: بررسی شرایط  Sharing و استفاده از Permission هاتحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول: بررسی شرایط استفاده از Sharing تخت دامین (بخش اول) درس دوم: بررسی شرایط استفاده از Sharing تخت دامین (بخش دوم) درس سوم: بررسی استفاده از Permission ها تحت دامین درس چهارم: معرفی Policyهای Auditing در Server 2008R2 درس پنجم: سناریو عملی پیاده سازی Auditing در Server 2008R2
فصل دهم: مدیریت استفاده از Remote Desktop تحت  دامین Active Directory 2008R2 درس اول: آشنایی با Remote Desktop و استفاده از آن تحت دامین (بخش اول) درس دوم: آشنایی با Remote Desktop و استفاده از آن تحت دامین (بخش دوم) درس سوم: استفاده از Remote Desktop برای مدیریت Server 2008R2 (بخش اول) درس چهارم:استفاده از Remote Desktop برای مدیریت Server 2008R2 (بخش دوم) درس پنجم: استفاده از Remote Desktop برای مدیریت Server 2008R2 (بخش سوم) درس ششم: آشنایی با MSTSC Command درس هفتم: فعال سازی Remote Desktop از راه دور
فصل یازدهم: آشنایی با Terminal Service تحت Server 2008 و Remote Desktop Service تحت  Server 2008R2 درس اول: معرفی  Remote Desktop Services درس دوم: نصب Intro Remote Desktop Services درس سوم: استفاده از Intro Remote Desktop Services درس چهارم: آشنایی با Remote Desktop Session Host Configuration درس پنجم: بررسی Environment Tab از Remote Desktop Session Host Configuration درس ششم: بررسی Client Settings Tab از Remote Desktop Session Host Configuration درس هفتم: بررسی Tab های Log on Settings Tab & Security Tab از Remote Desktop Session Host Configuration درس هشتم: معرفی Remote Control Tab از Remote Desktop Session Host Configuration درس نهم: آشنایی با ابزار Remote Desktop Service Manager درس دهم: بررسی Authentication  درRemote Desktop Service  مربوط به Server 2008 R2 درس یازدهم: معرفی قابلیت های Remote Desktop Service تحت Server 2008 درس دوازدهم: معرفی قابلیت های Remote Desktop Service تحت Server 2008R2 درس سیزدهم: بررسی دو نوع نصب متفاوت Remote Desktop Service
فصل دوازدهم: آشنایی با Backup & restore تحت Server 2008 &   Server 2008R2 درس اول: معرفی قابلیت Backup  در