درصد سوالات آزمون بین المللی ۴۱۷-۷۰ بر اساس سرفصل های کتاب های ۴۱۰-۷۰ و ۴۱۱-۷۰ و ۴۱۲-۷۰

در این قسمت می توانید درصد سوالات آزمون بین المللی ۴۱۷-۷۰ بر اساس سرفصل های کتاب های ۴۱۰-۷۰ و ۴۱۱-۷۰ و ۴۱۲-۷۰ را مشاهده نمایید:
Exam 70-410
Install and Configure Servers (25-30%)
 • Install Servers.
  • This objective may include but is not limited to: Plan for a server installation; plan for server roles; plan for a server upgrade; install Server Core; optimize resource utilization by using Features on Demand; migrate roles from previous versions of Windows Server
 • Configure servers.
  • This objective may include but is not limited to: Configure Server Core; delegate administration; add and remove features in offline images; deploy roles on remote servers; convert Server Core to/from full GUI; configure services; configure NIC teaming
 • Configure local storage.
  • This objective may include but is not limited to: Design storage spaces; configure basic and dynamic disks; configure MBR and GPT disks; manage volumes; create and mount virtual hard disks (VHDs); configure storage pools and disk pools
Configure Server Roles and Features (20-25%)
 • Configure servers for remote management.
  • This objective may include but is not limited to: Configure WinRM; configure down-level server management; configure servers for day-to-day management tasks; configure multi-server management; configure Server Core; configure Windows Firewall
Configure Hyper-V (25-30%)
 • Create and configure virtual machine settings.
  • This objective may include but is not limited to: Configure dynamic memory; configure smart paging; configure Resource Metering; configure guest integration services
 • Create and configure virtual machine storage.
  • This objective may include but is not limited to: Create VHDs and VHDX; configure differencing drives; modify VHDs; configure pass-through disks; manage snapshots; implement a virtual Fibre Channel adapter
 • Create and configure virtual networks.
  • This objective may include but is not limited to: Implement Hyper-V Network Virtualization; configure Hyper-V virtual switches; optimize network performance; configure MAC addresses; configure network isolation; configure synthetic and legacy virtual network adapters
Install and Administer Active Directory (25-30%)
 • Install domain controllers.
  • This objective may include but is not limited to: Add or remove a domain controller from a domain; upgrade a domain controller; install Active Directory Domain Services (AD DS) on a Server Core installation; install a domain controller from install from media (IFM); resolve DNS SRV record registration issues; configure a global catalog server

Exam 70-411
Deploy, Manage, and Maintain Servers (20-25%)
 • Monitor servers.
  • This objective may include but is not limited to: Configure Data Collector Sets (DCS); configure alerts; monitor real-time performance; monitor virtual machines (VMs); monitor events; configure event subscriptions; configure network monitoring
Configure Network Services and Access (20-25%)
 • Configure DirectAccess.
  • This objective may include but is not limited to: Implement server requirements; implement client configuration; configure DNS for Direct Access; configure certificates for Direct Access
Configure a Network Policy Server Infrastructure (15-20%)
 • Configure Network Access Protection (NAP).
  • This objective may include but is not limited to: Configure System Health Validators (SHVs); configure health policies; configure NAP enforcement using DHCP and VPN; configure isolation and remediation of non-compliant computers using DHCP and VPN; configure NAP client settings
Configure and Manage Active Directory (20-25%)
 • Configure Domain Controllers.
  • This objective may include but is not limited to: Configure Universal Group Membership Caching (UGMC); transfer and seize operations masters; install and configure a read-only domain controller (RODC); configure Domain Controller cloning
 • Maintain Active Directory.
  • This objective may include but is not limited to: Back up Active Directory and SYSVOL; manage Active Directory offline; optimize an Active Directory database; clean up metadata; configure Active Directory snapshots; perform object- and container-level recovery; perform Active Directory restore
Configure and Manage Group Policy (20-25%)
 • Configure Group Policy processing.
  • This objective may include but is not limited to: Configure processing order and precedence; configure blocking of inheritance; configure enforced policies; configure security filtering and WMI filtering; configure loopback processing; configure and manage slow-link processing; configure client-side extension (CSE) behavior

Exam 70-412
Configure and Manage High Availability (20-25%)
 • Configure failover clustering.
  • This objective may include but is not limited to: Configure Quorum; configure cluster networking; restore single node or cluster configuration; configure cluster storage; implement Cluster Aware Updating; upgrade a cluster
 • Manage failover clustering roles.
  • This objective may include but is not limited to: Configure role-specific settings including continuously available shares; configure VM monitoring; configure failover and preference settings
 • Manage Virtual Machine (VM) movement.
  • This objective may include but is not limited to: Perform live migration; perform quick migration; perform storage migration; import, export, and copy VMs; migrate from other platforms (P2V and V2V)
Configure File and Storage Solutions (15-20%)
 • Implement Dynamic Access Control (DAC).
  • This objective may include but is not limited to: Configure user and device claim types; implement policy changes and staging; perform access-denied remediation; configure file classification
Implement Business Continuity and Disaster Recovery (20-25%)
 • Configure and manage backups.
  • This objective may include but is not limited to: Configure Windows Server backups; configure Windows Online backups; configure role-specific backups; manage VSS settings using VSSAdmin; create System Restore snapshots
 • Configure site-level fault tolerance.
  • This objective may include but is not limited to: Configure Hyper-V Replica including Hyper-V Replica Broker and VMs; configure multi-site clustering including network settings, Quorum, and failover settings
Configure Network Services (20-25%)
 • Deploy and manage IPAM.
  • This objective may include but is not limited to: Configure IPAM manually or by using Group Policy; configure server discovery; create and manage IP blocks and ranges; monitor utilization of IP address space; migrate to IPAM; delegate IPAM administration; manage IPAM collections
Configure Identity and Access Solutions (15-20%)
 • Implement Active Directory Federation Services 2.1 (AD FSv2.1).
  • This objective may include but is not limited to: Implement claims-based authentication including Relying Party Trusts; configure Claims Provider Trust rules; configure attribute stores including Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS); manage AD FS certificates; configure AD FS proxy

70-417

دانلود نسخه PDF کتاب Training Guide Installing and Configuring Windows Server 2012

حجم کتا