آزمون بین المللی ۵ VCP 5 VMware vSphere

دوره مجازی سازی ۵ VMware vSphere

مدرک بین المللی  VCP 5.0

Server Virtualization

در ایـن دوره آموزشی با  یکـی از قویتـرین سرویـس های مجـازی سـازی به نام VSphere آشنا خواهید گشت. VMware vSphere ، پیشرفته ترین بستر موجود برای مجازی سازی است، چرا که سرورهای فیزیکی شبکه را همراه با کاهش هزینه ها و قابلیت های فراوان، به سرورهای مجازی تبدیل می کند، هم چنین، اگر قصد ایجاد Private cloud را داشته باشید، بهترین روش برای پیاده سازی آن، استفاده از vSphere است. vSphere 5، بر پایه نسل قبلی محصولات مجازی سازی VMware، ایجاد شده است.این نرم افزار، کنترل بیشتری روی چگونگی اختصاص و استفاده منابع توسط ماشین های مجازی ، به مدیران شبکه می دهد، با وجود کنترل منابع پویا ، دسترسی بالا، ویژگی های بی سابقه تحمل خطا، مدیریت منابع توزیع شده و ابزارهای Backup گیری، مدیرانIT هرآنچه که برای پیاده سازی محیط مجازی حرفه ای از چند سرور تا هزاران سرور ، نیاز دارند را در اختیار دارند.

دسته بندی مدارک

مدارک VMware در چهار دسته اصلی زیر تقسیم شده اند، در شکل زیر نقشه راه مدارک VMware را مشاهده می نمایید:

Certification Roadmap

pp136

 • Cloud
 • VCP-Cloud NEW
 • VCAP-CID NEW
 • Datacenter Virtualization
 • VCP4-DV
 • VCP5-DV
 • VCAP4-DCA
 • VCAP5-DCA
 • VCAP4-DCD
 • VCAP5-DCD
 • VCDX4
 • VCDX5 NEW
 • End User Computing
 • VCA4-DT
 • VCP4-DT
 • VCP5-DT
 • VCAP-DTD NEW
 • Cloud Application Platform
 • Spring Professional
 • Web Application Developpp137

برای اطلاع از تمامی مدارک و آزمون های بین المللی مربوط به محصولات شرکت VMware به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://mylearn.vmware.com/portals/certification


سرفصل های رسمی

بین مدارکی که معرفی شد، یک مدرک در شاخه Datacenter Virtualization، مرتبط با vSphere 5، می باشد:

VMware Certified Professional – Datacenter Virtualization on vSphere 5

این دوره را به چهار صورت می توانید بگذرانید و در نهایت در آزمون شرکت کرده و  مدرک VCP 5، را اخذ نمایید

۱- اگر هیچ دانش قبلی از vSphere نداشتید، می توانید یکی از دو دوره زیر را بگذرانید:

الف ) VMware vSphere: Install, Configure, Manage course

این دوره شامل نصب ، تنظیمات و مدیریت vSphere است.پس از پایان این دوره شما قادر به انجام موارد زیر خواهید بود:

مباحثی که در این دوره فرا خواهید گرفت:

Install and configure ESXi

Install and configure vCenter Server components

Configure and manage ESXi networking and storage using vCenter Server

Deploy, manage, and migrate virtual machines

Manage user access to the VMware infrastructure

Use vCenter Server to monitor resource usage

Use vCenter Server to increase scalability

Use VMware vCenter™ Update Manager to apply ESXi patches

Use vCenter Server to manage higher availability and data protection

مباحثی که در این دوره تدریس می شود طبق سرفصل های رسمی به شرح زیر است

Data Protection

Course 1

Introduction to VMware Virtualization

Course 2

Access and Authentication Control

Course 3

Create Virtual Machines

Course 4

Resource Management and Monitoring

Course 5

VMware vCenter Server

Course 6

High Availability and Fault Tolerance

Course 7

Configure and Manage Virtual Networks

Course 8

Scalability

Course 9

Configure and Manage Virtual Storage

Course 10

Patch Management

Course 11

Virtual Machine Management

Course 12

Installing VMware Components

Course 13

ب ) VMware vSphere: Fast Track

این دوره تکمیل شده دوره قبل می باشد و قابلیت های پیشرفته vSphere نیز در آن گنجانده شده است.

پس از پایان این دوره شما در موارد زیر دارای مهارت و تخصص می باشید:

Configure and manage ESXi networking and storage

Create, configure, migrate, manage, and monitor virtual machines and virtual appliances

Use VMware vCenter Converter™ Standalone

Manage user access to the VMware virtual infrastructure

Use vCenter Server to monitor resource usage

Implement VMware vSphere High Availability and VMware vSphere® Fault Tolerance

Use Host Profiles to manage ESXi configuration compliance

Use vSphere distributed switches to scale networking

Use profile-driven storage and Storage DRS to scale storage

Use VMware vCenter™ Update Manager to apply ESXi patches

Use VMware vSphere® Management Assistant to manage vSphere

Deploy ESXi, vCenter Server, and vCenter Server Appliance

Use Image Builder to create an ESXi image

Use VMware vSphere® Auto Deploy to provision ESXi hosts

مباحثی که در این دوره تدریس می شود طبق سرفصل های رسمی به شرح زیر است

Introduction

Course 1

Introduction to VMware Virtualization

Course 2

Creating Virtual Machines

Course 3

VMware vCenter Server

Course 4

Configuring and Managing Virtual Networks

Course 5

Configuring and Managing Virtual Storage

Course 6

Virtual Machine Management

Course 7

Access and Authentication Control

Course 8

Resource Management and Monitoring

Course 9

High Availability and Fault Tolerance

Course 10

Host Scalability

Course 11

Network Scalability

Course 12

Storage Scalability

Course 13

Data Protection

Cou