معرفی، استفاده و پیکره بندی قابلیت  Backup & Restore