اضافه کردن برنامه ها و Feature ها به یک Image در سرویس WDS

سری مقالات رایگان مدیریت شبکه های Windows Server 2012 (دوره ۴۱۱-۷۰)

[جلسه دوم _ اضافه کردن برنامه ها و Feature ها به یک Image در سرویس WDS]


اضافه کردن Feature  و App package

با استفاده از دستور زیر می‌توانید ببینید که چه feature هایی روی image فعال هستند و چه feature هایی فعال نیستند.

  • Dism.exe      /image:c:\mount      /Get-Features

شکل۷-۱

با استفاده از دستور شکل ۸-۱ می‌توانید نتیجه دستور را در یک فایل text در مسیری که در دستور وارد می‌کنید، ذخیره نمایید.

شکل ۸-۱

در شکل ۹-۱ محتوای این فایل text را مشاهده می‌کنید.

شکل ۹-۱

با استفاده از دستور زیر می‌توانید تعیین کنید که چه feature ای روی image فعال باشد. این دستور feature  ای به نام netfx3server را فعال می‌کند.

  • Dism.exe     /image:c:\mount       /Enable-Feature      /all /FeatureName:NetFx3ServerFeatures

شکل ۱۰-۱

بعضی ازfeature  ها برای فعال شدن نیاز به فایل های نصب خاصی دارند. این فایل های نصب در DVD  نصب ویندوز در مسیرsource \sxs  قرار دارد. با استفاده از دستور زیر می‌توانید برای اینfeature  ها فایل های نصب را نیز اضافه کنید.

  • Dism.exe    /image:c:\mount     /Enable-Feature     /all      /FeatureName:NetFx3 /Source:d:\sources\sxs

شکل ۱۱-۱

همچنین می‌توانید بهimage،app package  اضافه کرد.app package  ها در فایل هایی با فرمت.appx  هستند. وقتی یکapp package  را به یکimage  اضافه می‌کنید، آنapplication  برای همهuser  ها نصب می‌شود.

با استفاده از دستور زیرapp package  هایی که روی یک image  نصب است را می‌توانید مشاهده کنید.

  • Dism.exe  /image:c:\mount   /Get-Packages

شکل ۱۲-۱

با استفاده از دستور زیر می‌توانید یک package را remove کنید.

 DISM    /Image:C:\mount /Remove-Package /PackageName:Microsoft.Windows.Calc.Demo~6595b6144ccf1df~x86~en~1.0.0.0

با استفاده  از دستور زیر می‌توانید یک package را به image اضافه کنید.

  • Dism.exe    /image:c:\mount   /add-package   /packagepath:c:\packages\filename.msu

شکل ۱۳-۱

ذخیره کردن تغییرات

با استفاده از دستور زیر باید، پس از اعمال تغییرات آن‌ها را save کنید.

  • Dism.exe    /Unmount-Wim     /MountDir:c:\mount     /commit

شکل۱۴-۱

در مرحله بعد می‌توانید این فایل.wim  را در WDS یا system center 2012 configuration management، برای deploy شدن وارد کنید. و یا از آن به وسیله usb برای نصب ویندوز استفاده کنید.

1 نظرا برای این مطلب

17/01/10 05:08
رضا

ممنون از مطالب مفیدتان


دیدگاه خ