(جشنواره ورود به قرن جدید) 60% تخفیف 
پکیج های ویژه بازار کار (330 هزار تومان)

پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration 70-646

توضیحات دوره

آموزش و پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration

این محصول تخصصی شامل تشریح تئوری دروس و پیاده سازی عملی کلیه مطالب دوره Server 2008R2 و گام دوم شما برای ورود به بازار کاری و شرکت در آزمونهای بین المللی می باشد. با دیدن این فیلم شما به عنوان مدیر شبکه تسلط کافی به مفاهیم پایه و تخصصی از جمله: نصب Active Directory و مباحث مربوطه، پیاده سازی دامین، آشنایی با مفاهیم و قوانین Group Policy و اعمال سیاستهای آن، مدیریت Terminal Service،Backup & Restore و Server Core و آموزش نرم افزارهای تخصصی از قبیل Acronis و غیره آشنا خواهید شد.

مالتی مدیا آموزشی Windows Server 2008 & 2008R2 در ادامه سری محصولات تولیدی گروه آموزشی فرزان از مدرک MCITP می باشد، این بسته آموزشی به صورت کاملاً کاربردی و بر اساس شیوه خاص آموزشی تیم تولید فرزان تهیه شده است، پیش نیاز این دوره آموزشی Windows 7 با کد آزمون بین المللی ۶۸۰-۷۰ می باشد و شما می توانید کتاب فارسی و مالتی مدیا این دوره آموزشی را از سایت www.modir-shabake.com تهیه نمایید. در این محصول تمرکز و توجه مطالب آموزشی بر روی سرفصل هایی است که معمولاً در بازار کاری نیاز بیشتری به آنان می باشد.


فصل اول: آشنایی با سیستم عامل Windows Server 2008R2 درس اول: آشنایی با نگارش های و توانمندی های سخت افزاری Windows Server 2008 & 2008R2 درس دوم: بررسی چگونگی نصب و ارتقا Windows Server 2008R2 درس سوم: آشنایی مقدماتی با محیط Windows Server 2008R2
فصل دوم: آشنایی با دامین، مفاهیم Active Directory، نصب Domain Controller & Additional Domain Controller تحت Server 2008R2 درس اول: آشنایی با مدل شبکه ایی Workgroup درس دوم: آشنایی با مفاهیم پایه ایی در مدل شبکه ایی Domain، معرفی اجزای دامین، بررسی توانایی های دامین درس سوم: آشنایی با واژگان شناسی مفاهیم دامین درس چهارم:معرفی ساختار Active Directory درس پنجم: نصب Active Directory تحت Server 2008 درس ششم: نصب Active Directory تحت Server 2008R2 درس هفتم: بررسی شرایط بعد از نصب Active Directory تحت Server 2008& 2008R2 درس هشتم: نصب Additional DC تحت Server 2008 درس نهم: نصب Additional DC تحت Server 2008R2
فصل سوم: مدیریت object هایUser, Computer, Group تحت Active Directory 2008R2 درس اول:آشنایی با User Account تحت Active Directory 2008R2 (آشنایی با انواع Locally & Domain Logon) درس دوم: معرفی انواع User Account  (Local, Domain, Built in) تحت Active Directory 2008R2 درس سوم: معرفی انواع  روش های Logon به دامین و بررسی SID درس چهارم: بررسی شرایط ایجاد کاربران تحت دامین درس پنجم: مدیریت کاربران تحت دامین درس ششم: آشنایی با گروه ها در Active Directory درس هفتم: بررسی شرایط کارکرد یک کاربر دامین در Real World درس هشتم: معرفی گروه های سیستمی در Active Directory درس نهم: چگونگی ایجاد گروه های دستی در Active Directory درس دهم: آشنایی با Computer Account درس یازدهم: بررسی روش دیگر Join to Domain  کامپیوترهای شبکه
فصل چهارم: مدیریت Profile های کاربران تحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول:آشنایی با Roaming Profile (بخش اول) درس دوم: آشنایی با Roaming Profile (بخش دوم) درس سوم: بررسی User Profile Properties کاربران (قسمت Logon Script) درس چهارم: بررسی User Profile Properties کاربران (قسمت Home Folder)
فصل پنجم: آشنایی با مفاهیم و قوانین و ساختار Group Policy تحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول: آشنایی Group Policy در Server 2008R2 درس دوم: بررسی نحوه Apply شدنGroup Policy درس سوم: بررسی ساختار ها GPO در دامین درس چهارم: بررسی قوانین مربوط به Group Policy
فصل ششم: آشنایی کنسول GPMC و قابلیت مربوط به آن تحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول: معرفی کنسول Group Policy Management Console) GPMC) درس دوم: بررسی قابلیت Filtering درس سوم: پیاده سازی Apply Group Policy درس چهارم: آشنایی با ابزار GP Result درس پنجم: چگونگی تهیه Backup از Group Policy
فصل هفنم: آشنایی با چگونگی نصب برنامه از طریق GPO، و مباحث امنیتی در Group Policy تحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول: معرفی چگونگی استفاده از Scriptها در Group Policy (بخش اول) درس دوم: معرفی چگونگی استفاده از Scriptها در Group Policy (بخش دوم) درس سوم: چگونگی نصب Application ها از طریق Group Policy درس چهارم: سناریو پیاده سازی Software Deployment درس پنجم: آشنایی با قابلیت Fine Grained Password Policy (بخش اول) درس ششم: آشنایی با قابلیت Fine Grained Password Policy (بخش دوم) درس هفتم: آشنایی نرم افزار ۳Party برای استفاده از قابلیت Fine Grained Password Policy درس هشتم: بررسی Account Lockout Policy تحت Active Directory درس نهم: بررسی Policy های Profile در Server 2008R2
فصل هشتم:آشنایی با Dynamic Disk Storage ها در Windows Server 2008R2 درس اول: معرفی انواع RAID های نرم افزاری و سخت افزاری درس دوم: معرفی RAID های نرم افزاری (RAID 1 or Mirror Volume ) درس سوم:  معرفی RAID های نرم افزاری (RAID 5 or Striped with Parity )
فصل نهم: بررسی شرایط  Sharing و استفاده از Permission هاتحت دامین Active Directory 2008R2 درس اول: بررسی شرایط استفاده از Sharing تخت دامین (بخش اول) درس دوم: بررسی شرایط استفاده از Sharing تخت دامین (بخش دوم) درس سوم: بررسی استفاده از Permission ها تحت دامین درس چهارم: معرفی Policyهای Auditing در Server 2008R2 درس پنجم: سناریو عملی پیاده سازی Auditing در Server 2008R2
فصل دهم: مدیریت استفاده از Remote Desktop تحت  دامین Active Directory 2008R2 درس اول: آشنایی با Remote Desktop و استفاده از آن تحت دامین (بخش اول) درس دوم: آشنایی با Remote Desktop و استفاده از آن تحت دامین (بخش دوم) درس سوم: استفاده از Remote Desktop برای مدیریت Server 2008R2 (بخش اول) درس چهارم:استفاده از Remote Desktop برای مدیریت Server 2008R2 (بخش دوم) درس پنجم: استفاده از Remote Desktop برای مدیریت Server 2008R2 (بخش سوم) درس ششم: آشنایی با MSTSC Command درس هفتم: فعال سازی Remote Desktop از راه دور
فصل یازدهم: آشنایی با Terminal Service تحت Server 2008 و Remote Desktop Service تحت  Server 2008R2 درس اول: معرفی  Remote Desktop Services درس دوم: نصب Intro Remote Desktop Services درس سوم: استفاده از Intro Remote Desktop Services درس چهارم: آشنایی با Remote Desktop Session Host Configuration درس پنجم: بررسی Environment Tab از Remote Desktop Session Host Configuration درس ششم: بررسی Client Settings Tab از Remote Desktop Session Host Configuration درس هفتم: بررسی Tab های Log on Settings Tab & Security Tab از Remote Desktop Session Host Configuration درس هشتم: معرفی Remote Control Tab از Remote Desktop Session Host Configuration درس نهم: آشنایی با ابزار Remote Desktop Service Manager درس دهم: بررسی Authentication  درRemote Desktop Service  مربوط به Server 2008 R2 درس یازدهم: معرفی قابلیت های Remote Desktop Service تحت Server 2008 درس دوازدهم: معرفی قابلیت های Remote Desktop Service تحت Server 2008R2 درس سیزدهم: بررسی دو نوع نصب متفاوت Remote Desktop Service
فصل دوازدهم: آشنایی با Backup & restore تحت Server 2008 &   Server 2008R2 درس اول: معرفی قابلیت Backup  در Server 2008 درس دوم: چگونگی تهیه Backup از اطلاعات تحت Server 2008 درس سوم: چگونگی بازیابی Restore نمودن اطلاعات تحت Server 2008 درس چهارم: معرفی Backup Schedule تحت  Server 2008 درس پنجم: معرفی قابلیت Full Backup  در Server 2008 درس ششم: آشنایی با دستور WBADMIN (بخش اول) تحت Serve 2008 درس هفتم: آشنایی با دستور WBADMIN (بخش دوم) تحت Serve 2008 درس هشتم: معرفی Volume Shadow Copies تحت Serve 2008R2 (بخش اول) درس نهم: معرفی Volume Shadow Copies تحت Serve 2008R2 (بخش دوم) درس دهم: معرفی Volume Shadow Copies تحت Serve 2008R2 (بخش سوم) درس یازده: معرفی قابلیت های جدید Backup تحت Serve 2008R2 درس دوازدهم: بررسی Backup در Serve 2008R2 درس سیزدهم: چگونگی ریست نمودن پسورد DSRM درس چهاردهم: معرفی نرم افزار Object Restore برای Active Directory
فصل سیزدهم: آشنایی با Server Core تحت Server 2008 &   Server 2008R2 درس اول: معرفی قابلیت Server Core  در Server 2008 (بخش اول) درس دوم: معرفی قابلیت Server Core  در Server 2008 (بخش دوم) درس سوم: بررسی ابزارهای گرافیکی Server Core  در Server 2008 درس چهارم: پیکربندی Server Core  در Server 2008 (IP Addressing) درس پنجم: پیکربندی Server Core  در Server 2008 (مدیریت Server Core) درس ششم: پیکربندی Server Core  در Server 2008 (مدیریت Firewall) درس هفتم: پیکربندی Server Core  در Server 2008 (نصب Active Directory) درس هشتم: پیکربندی Server Core  در Server 2008 (نصب Rolesها) درس نهم: پیکربندی Server Core  در Server 2008R2 درس دهم: معرفی نرم افزار Core Configurator در Server 2008R2
فصل چهاردهم : ارتقای Active Directory تحت Server 2003 به Server 2008 و  Server 2008R2

درس اول: ارتقا دامین Active Directory از Server 2003 به Server 2008

درس دوم: ارتقا کامل Active Directory از Server 2003 به Server 2008

درس سوم: ارتقا از Server 2008 به Server 2008R2


فصل پانزدهم : آموزش کارکرد محصولات نرم افزاری شرکت Acronis جهت تهیه Backup &  Image

درس اول: آموزش استفاده از Bootable CD نرم افزار Acronis True Image Home 2011

درس دوم: آموزش نرم افزارAcronis True Image Home 2011

درس سوم: آموزش نرم افزار Acronis Echo image Enterprise  Server 9.7

درس چهارم: آموزش استفاده از Bootable CD نرم افزار  Acronis Echo image Enterprise  Server 9.7


فصل شانزدهم: آموزش کارکرد نرم افزار های مدیریت از راه دور کاربران (مشاهده زنده Desktop کاربران)

درس اول: آموزش استفاده از نرم افزار NetOp Remote Control 9.5

درس دوم: آموزش استفاده از نرم افزار Radmin 3.4


فصل هفدهم: آموزش کارکرد نرم افزار های مدیریت کامپیوترهای  شبکه (LAN)

درس اول: معرفی مباحث آموزشی

درس دوم: آموزش کارکرد نرم افزار  Advanced IP scanner 2.0

درس سوم: آموزش کارکرد نرم افزار  Advanced Port Scanner 1.3

درس چهارم: آموزش کارکرد نرم افزار Network Scanner 3.9.190 Portable & SoftPerfect Network Scanner 5.1.3

درس پنجم: Total Network Inventory 1.6.8

درس ششم: Nsasoft Network Hardware Inventory

درس هفتم: LAN Viewer

 

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

نظرات

3 نظر

2 دیدگاه برای پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration 70-646

 1. 16/02/22 12:42
  sina

  سلام خسته نباشین ببخشید استاد این دوره چه سوابق عملی و تجربی دارند؟

  • 16/03/08 11:20
   گروه آموزشی فرزان

   با سلام، مدرس دوره مهندس شیرخدایی هستند که دارای سوابق تدریس در مجتمع فنی تهران می باشند. روزمه ایشان در وب سایت قابل مشاهده می باشد.

 2. 16/02/22 12:55
  سلیمانی

  سلام.آقا خيلي ممنون. دمتون گرم. كاري كردين كه هيچ تشكري جوابگوي زحمتتون نميشه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پکیج ویژه فرزان

 • 121 دوره
 • 1350 ساعت فیلم فارسی
 • دسترسی دائمی به لینک های دانلود
 • دانلود مجزای لینکهای هردوره
 • 0 تومان
خرید پکیج ویژه
سوالات پیش از خرید

5.00 از 2 رای

سوالات خودتان را در رابطه با خرید این دوره از طریق ایمیل info@modir-shabake.com مطرح نمایید.
از طریق تلگرام آی دی mohammadsh37 نیز می توانید با ما در تماس باشید.

دسته: ,

لینک مطلب: http://www.modir-shabake.com/?p=422

چارت آموزشی

از کجا شروع کنم؟ برای راهنمایی روی بنر زیر کلیک کنید.
learning-chart
landing-page