دوره های آموزشی جدید SANS با کدهای SEC542 و SEC511 به تولید نهایی رسیده است.

Windows Server 2012 Datacenter