دوره های آموزشی جدید SANS با کدهای SEC542 و SEC511 به تولید نهایی رسیده است.

نحوه کارکرد Firewall Client