دوره های آموزشی جدید SANS با کدهای SEC542 و SEC511 به تولید نهایی رسیده است.

مراحل نصب TMG 2010