با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

عملیات Authentication (تعیین هویت)