با خرید هر دوره 50,000 تومان شارژ در کیف پولتان دریافت نمایید!

دانش مناسب صددرصد کاربردی را در زمینه شبکه های کامپیوتری،

هر خرید 50000 تومان شارژ!