با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

بر اساس سرفصل های کتاب های 410-70 و 411-70 و 412-70