با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

بررسی مرحله Logon به محیط Server 2012