از بین بردن محدودیت موجود در سیستم عامل های کلاینتی