دوره های آموزشی جدید SANS با کدهای SEC542 و SEC511 به تولید نهایی رسیده است.

آشنایی با Bitlocker Mode و عملکردهای مربوط به آن