دوره های آموزشی جدید SANS با کدهای SEC542 و SEC511 به تولید نهایی رسیده است.

فیلم مایکروسافت MCITP 2008R2