روش های پرداخت

به چند روش امکان پرداخت هزینه محصولات وجود دارد؟

به روش های پردات آنلاین و پرداخت به کارت امکان پذیر است.

 روش پرداخت آنلاین به چه صورت می باشد؟

در این روش می بایست

 روش پرداخت به کارت به چه صورت می باشد؟

در این روش با استفاده از اطلاعات زیر اقدام به واریز هزینه نمایید.

شماره کارت: ۱۷۵۷ -۲۹۸۲ -۸۶۱۰ -۶۲۱۹ |
شماره حساب: ۱-۹۷۳۹۳۵-۸۰۰-۸۲۰ |
شماره شبا : IR430560082080000973935001 |
بانک سامان بنام محمدحسین شیرخدائی

پس از پرداخت به صورت کارت به کارت چه کاری باید انجام شود؟

تصویر فیش واریزی و یا اطلاعات تراکنش پرداختی را به ایمیل شرکت به همراه نام خریدار و محصول درخواستی ارسال نمایید.