MCITP

معرفی :

مدرک MCITP گواهینامه تخصصی مهندسی شبکه های مایکروسافت مبتنی بر ویندوز Windows Server 2008 است. با جایگزینی Win Server 2008 به جای Win Server 2003 و جایگزینیWin Vista  و  Windows 7 به جای Win XP مدارک نسل جدید مایکروسافت MCITP نیز جایگزین MCSE شد. MCITP On Win 2008 ویژه متخصصین تكنولوژی اطلاعات(IT) است كه بطور ایده آل در محیطهای شبكههای پیچیده كامپیوتری، با اندازه متوسط تا بزرگ مشغول به كار میباشند. افراد داوطلب دریافت این گواهینامه باید در مجموع پنج امتحان را با موفقیت پشت سر بگذارند. لذا شركت مهندسی سایبرتك در این راستا یك دوره آموزشی جامع شامل پنج امتحان مایكروسافت را برگزار می نماید.

محتواى دوره :

دو مدرك ذیل در زمینه شبكه هاى كامپیوترى مایكروسافت به ترتیب جایگزین MCSA  و  MCSE شده اند : 

MCITP: Server Administrator

هدف: آموزش مهندسین و متخصصین شبكه به منظور انجام كارها و عملیاتهاى روزانه ، مستمر و روتین در شبكه هاى مایكروسافت

(Windows Server 2008 Network Infrastructure (Exam 70-642

(Windows Server 2008 Active Directory (Exam 70-640

(Windows Server 2008 Server Administrator (Exam 70-646

MCITP: Enterprise Administrator

هدف : آموزش مهندسین و متخصصین شبكه به منظور طراحى زیرساختهاى شبكه هاى مبتنى بر Windows Server 2008 و در نهایت عیب یابى و Troubleshooting شبكه هاى مذكور 

محتوای دوره :

(Administering and Maintaining Windows 7 (70-680

(Windows Server 2008, Enterprise Administrator (70-647

(Windows Server 2008 Active Directory Configuring (70-640

(Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring  (۷۰-۶۴۲

(Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring (70-643